Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte. 

Vă rugăm să consultați și „Termenii si Conditiile” si „Politica privind Cookies” unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Începând cu data de 25 mai 2018, ne aliniem la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulatie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), astfel te informam cu privire la:

 IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dumneavoastră cu caracter personal este societatea Kogaion Group S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, Bdul Transilvania 27, Bl 3EFG, ap 90, et 3, cod 510077 si cu puncte de lucru in: 

 • Alba Iulia, Bdul Revoluției 1989. nr 14, bl B4, ap 44/2 parter, județul Alba
 • Aiud, Str Iulia Maniu, nr 34, jud Alba

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J01/623/2006, cod de înregistrare fiscală RO18769946, reprezentată prin administrator Dicu Angelo, titulară a Licenței de turism nr. 277/2018, telefon 0358.103 934, e-mail: angelo.dicu@eximtur.ro. 

Kogaion Group Srl este inregistrata la ANSPDCP, conform legii 677/2001 ca operator de date cu caracter personal - numar operator date cu caracter personal:  26711/2014.

 

 CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Kogaion Group Srl:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domicilu, adresa profesională, data nașterii, vârsta, telefon, e-mail, adresa IP, CNP, naționalitate) datele actului de identitate (serie,număr, valabilitate, apartenența la un sindicat, semnătura olografă/semnătura în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a Contractului privind pachetul de servicii de călătorie și derularea raportului contractual cu Operatorul.
 • Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, detalii despre soț/ copii, include și prelucrarea CNP a copiilor minori/majori). Datele sunt prelucrate în scopul încheierii în mod valabil a Contractului privind pachetul de servicii de călătorie și statistice).
 • Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecținui medicale declarate în chestionarele privind asigurările medicale de călătorie/ asigurările travel/asigurările storno). Datele sunt prelucrate în scopul încheierii în mod valabil a asigurărilor medicale de călătorie/ asigurările travel/asigurările storno.
 • Detalii personale finaciare (informații legate de conturi bancare, date despre card) Datele sunt necesare pentru derularea raportului contractual cu Operatorul și efectuarea de plăți.
 • Informatții cu privire la locația, imaginea și inregistrările audio – video ale persoanelor (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicatiilor Operatorului, datele colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a Operatorului). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției în locațiile operatorului, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor precum și în vederea asigurării functionalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu Operatorul sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră (instrucțiuni acordate, orice alte informații privind rezervări sau accesarea unor oferte ale Operatorului, detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu Operatorul).

SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL, PRECUM ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale o vom realiza numai după informarea și consimțământul dumneavoastră;

în cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate.

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

oferirea de servicii turistice, servicii de calatorie si/sau servicii asociate acestora;

gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);

gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de Operator (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;

în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;

comunicări sau raportari către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat abilitate, soluționarea petițiilor, solicitărilor și a potentialelor litigii, recuperarea creantelor, efectuarea de analize statistice:

analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile Operatorului

în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Operatorului sau alte evenimente promoționale.

DESTINATARI SAU CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea îndeplinirii obligatiilor legale și contractuale, putem comunica aceste date către:

autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;

furnizorii implicati în mod direct/indirect, alți parteneri contractuali, alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, sau alte entități în contextul furnizării serviciilor Operatorului (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.);

instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecătorești, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar asigurării serviciilor Operatorului pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. 

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: angelo.dicu@eximtur.ro

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor de arhivare). Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este întreaga perioada contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale.

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

 (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Operator (inclusiv obligația legală a Operatorului de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

 (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

”Dreptul de acces” - menționat la Articolul 15 din Regulament - pot fi solicitate următoarele tipuri de  informații:

 • care e scopul prelucrării datelor personale;
 • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză;
 • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal;
 • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare, ștergere, obiecție sau restricție;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea lor.

Dreptul la rectificare” - menționat la Articolul 16 din Regulament - ai dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc; persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor” - menționat la Articolul 17 alin. 1 din Regulament - persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar noi ca operatori avem obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • persoana vizată se opune prelucrării. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
 • există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Operatorului;
 • datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.

Dreptul la restricționarea prelucrării” - conform Articolul 18 din Regulament - persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Operatorului restricţionarea prelucrării într-unul dintre cazurile:

 • se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite ca Operator să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • ca Operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca Operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

”Dreptul la portabilitatea datelor” - conform Articolul 20 din Regulament - persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal altui operator de date. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Mai mult, Operatorul de date nu trebuie să împiedice transmiterea datelor cu caracter personal unui nou operator de date.

Dreptul de a se opune” - conform Articolul 20 din Regulament - persoana vizată are dreptul să se opună la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct; prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri; prelucrarea datelor prin mijloace automate; prelucrarea în scopuri științifice sau istorice.

Dreptul de a vă retrage consimțământul” - pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Operatorul va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, aveți la dispoziție Cererile și formularele ce pot fi descărcate de pe site-ul nostru și de asemenea vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

 • Adresa – Kogaion Group Srl. Str Transilvania 27, Bl 3Efg, ap 90, et 3, Alba Iulia. Alba
 • E-mail:  angelo.dicu@eximtur.ro

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. 

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare. 

ACTUALIZAREA PREZENTEI POLITICI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm sa consultati periodic pagina noastră de web: www.holidayshop.ro 

Solicita oferta